دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تلفن

علی حاج حيدری

دفتردار دانشکده

4229-2259 (31) 98+

محمد طورفشان

کارشناس آموزش

4229-2147 (31) 98+

محمدمحمدی

کارشناس گروه

4229-2275 (31) 98+

سورانی

سایت کامپیوتری

4229-2284 (31) 98+

انتشاری

بایگانی آموزش

4229-2324 (31) 98+

2211  22222 copy  2233  22444