دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

شناخته شدن به عنوان یک دانشکده معتبر در سطح ملی و بین المللی

ایجاد فرصت برای دانشجویان برای تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی

انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی نوین در حوزه مهندسی مواد

افزایش شناخت علمی در زمینه مواد مهندسی و کاربرد آن ها

افزایش ارتباطات دانشگاه با صنعت و دانشگاه با جامعه

تربیت دانشجویان توانمند از نظر علمی و مهارتی

2211  22222 copy    22444