دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

  • شناخته شدن به عنوان یک دانشکده معتبر در سطح ملی و بین المللی
  • ایجاد فرصت برای دانشجویان برای تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی
  • انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی نوین در حوزه مهندسی مواد
  • افزایش شناخت علمی در زمینه مواد مهندسی و کاربرد آن ها
  • افزایش ارتباطات دانشگاه با صنعت و دانشگاه با جامعه
  • تربیت دانشجویان توانمند از نظر علمی و مهارتی

2211  22222 copy  2233  22444