دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

یکی از مهمترین اهداف دانشکده فراهم آوردن فضای آموزش، تعلیم و تربیت مطابق با استانداردهای جهانی در زمینه مهندسی مواد برای دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. در طول این دوره ها، دانشجویان اطلاعات مورد نیاز در رابطه با خواص، تولید و طراحی مواد صنعتی را که برای توسعه صنعت و جامعه مفید می باشد بدست می آورند. این موضوع لزوم گذراندن واحدهای تئوری و آزمایشگاهی در خصوص ساختار، خواص و عملیات مواد را نشان می دهد. بعد از تکمیل این دوره های درسی دانشجویان قادر خواهند بود یک محصول را بر پایه انتخاب مواد مناسب به بهترین روش برای یک کاربرد خاص طراحی کنند. همچنین، آن ها می توانند عملیات های مختلف را با هدف تغییر ساختار مواد به منظور حصول خواص مطلوب اعمال کنند. همچنین هدف مهم دیگر دانشکده کمک به صنایع جهت غلبه بر مشکلاتشان با ایجاد یک رابطه دوطرفه میان دانشکده و صنایع مختلف می باشد.

2211  22222 copy    22444