دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

1- انجام چندين طرح برون دانشگاهي با صنايع و سازمان‌ها با مبالغ چند ميليارد ريالي توسط اساتيد دانشكده 

2- عضويت هيأت علمي دانشكده (دكتر ابراهيم كرميان) در كنفرانس بين المللي ICANM  در سالهاي  2016 و 2017 كشور كانادا

3- برگزيده شدن مقالات اعضاء هيأت علمي دانشكده در زمينه نانو مواد توسط ستاد فن آوري نانو كشور در سالهاي 1394 و 1395

4- تصويب مركز تحقيقات مواد پيشرفته به پژوهشكده مواد پيشرفته توسط وزارت علوم تحقيقات و فن آوري

5- ثلث قرن تجربه در فعاليت‌هاي آموزشي پژوهشي ( بهمن 1365 تاكنون)

6- چاپ بيش از 500 مقاله در مجلات بين اللمللي با نمايه ISI

2211  22222 copy    22444