دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 
 

رئیس

دانشکده

 

  حميد غيور

زمینه تخصصی: مهندسی مواد

ایمیل:ghayour_ham{at}iust.ac.ir

شماره تماس: 2276-4229 (31) 98+

 
 

معاون

آموزشی

دانشکده

 

سعيد جبارزارع

زمینه تخصصی: مهندسی مواد

ایمیل:saeidjabbar{at}pmt.iaun.ac.ir

شماره تماس: 2630-4229 (31) 98+

 

مدیر

پژوهشی

دانشکده

 

مهدی رفيعی

زمینه تخصصی: مهندسی مواد

ایمیل:m.rafiei{at}ma.iut.ac.ir

شماره تماس: 2629-4229 (31) 98+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2211  22222 copy  2233  22444