دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

نمازخانه برادران طبقه همكف، ضلع غرب
سالن امتحانات طبقه همكف طبقه همكف ضلع شرق
سالن امتحانات 1 و 2 طبقه اول ضلع شرق و غرب
سالن امتحانات 3 و 4 طبقه دوم ضلع شرق و غرب،
سالن مطالعه دانشجويان تحصيلات تكميلي سالن 3 امتحانات روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه بعنوان سالن مطالعه در اختيار دانشجويان تحصيلات تكميلي قرار دارد.
سايت دانشكده طبقه سوم، ضلع شرق
سالن دفاع طبقه سوم، ضلع شرق
نمازخانه و سالن مطالعه خواهران طبقه سوم، ضلع غرب

2211  22222 copy    22444