دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشجوياني كه درس يا دروس معرفي به استاد دارند قبل از مراجعه به دانشكده بايد فرم درخواست معرفي به استاد و ليست تطبيق از گرايش خود را از سايت دانشكده مهندسي مواد پرينت گرفته و به مديرگروه دانشكده مراجعه نمايند. دانشجوياني كه كليه دروس خود را گذرانده اند و براي امور فارغ التحصيلي به دانشكده مراجعه مي نمايند هم بايد ليست تطبيق و فرم گواهي فراغت از تحصيل را از سايت دانشكده مهندسي مواد پرينت نموده و به اداره آموزش مراجعه نمايند.

2211  22222 copy    22444