دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

آخرين مهلت جهت تقاضاي دفاع به همراه پايان نامه تكميل شده مورد تاييد مدير پژوهشي دانشكده براي دانشجوياني كه در سامانه قديم(pn ) و سامانه جدید ( tms ) ثبت نام نموده اند جهت ارسال به معاونت پژوهشي 97/06/04 مي باشد. لازم به ذكر است آخرين روز برگزاري جلسه دفاع در اين نيمسال 97/06/20 تعيين شده است.

2211  22222 copy    22444