دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

كارگاه آشنايي با حقوق و ماكيت ثبت اختراع روز 9، 16 و 25 ارديبهشت ماه برگزار مي گردد. دانشجوياني كه درس روش تحقيق در اين ترم گرفته اند مي بايست در يكي از جلسات ذكر شده، اگر تاكنون ثبت نام نكرده اند، اقدام به ثبت نام نمايند. كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي نيز كه تاكنون در كارگاه ذكر شده ثبت نام ننموده اند مي بايست در يكي از ابن جلسات ثبت نام نمايند، جهت ثبت نام و اطلاع از محل و ساعت تشكيل كارگاه بايد به سايت http://tms.iaun.ac.ir مراجعه نمايند.

2211  22222 copy    22444