دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

آزمون جامع دكتري دانشكده مهندسي مواد بدين شرح است:

آزمون كتبي 97/4/6 8:00 صبح

آزمون شفاهي 97/4/7 8:00 صبح

2211  22222 copy    22444