دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشجوياني كه داراي اختراع داخلي و يا خارجي هستند جهت شركت در جشنواره اختراعات و ابتكارات رويش زرد كوه مي توانند به سايت http://sabtenam.bmn.ir مراجعه نموده و درصورت انتخاب ازمزاياي اين جشنواره استفاده كنند.

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon