دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

فرايند انجماد پيشرفته دكتر منصوري روز چهارشنبه مورخ 17/8/96 تشكيل نمي شود.

گروههاي درسي دكتر اعلايي روز چهارشنبه مورخ 17/8/96 تشكيل نمي شود.

گروههاي درسي دكتر محسن عباسي روز چهارشنبه مورخ 17/8/96 تشكيل نمي شود

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon