دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

كلاسهاي متالورژي جوش و انتقال مطلب دكتر رفيعي روز يكشنبه مورخ 14/8/96 تشكيل نمي شود.

گروههاي درسي دكتر اعلايي روز يكشنبه و سه شنبه مورخ 96/8/14 و 96/8/16 تشكيل نمي شود.

2211  22222 copy    22444