دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

زمان ارايه: روز چهرشنبه مورخ 96/8/17 ساعت 9 صبح

مكان: سالن جلسات دانشكده مهندسي مواد

موضوع ونحوه ارايه: تشريح تجهيزات پزشكي -درماني محل كارآموزي به صورت فايل پاورپوينت

مدت زمان ارايه:20-15 دقيقه

2211  22222 copy    22444