دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

جلسه توجيهي دانشجويان ورودي 96 تحصيلات تكميلي روز پنج شنبه 11/8/96 ساعت 10 تا 12ظهر حضور در جلسه الزامي است و كلاس درسي اين دانشجويان در اين ساعت تشكيل نمي گردد. عدم حضور در جلسه عدم تاييد پروپوزال ايشان در ترمهاي آينده خواهد بود.

2211  22222 copy    22444