دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

قابل توجه دانشجویانی که درس معرفی به استاد دارند:

امتحانات دروس معرفی به استاد در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 فقط در تاریخ های زیر (روزهای سه شنبه) برگزار می گردد:

 96/07/25  96/08/09 96/08/23  96/09/07 96/09/21 96/10/05

محل برگزاری امتحان: دانشکده پزشکی- سالن اندیشه- ساعت ۹ صبح

تذکرات مهم:

1- مطابق آیین نامه آموزشی امتحانات معرفی به استاد تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم برگزار می گردد و در صورت عدم شرکت در این زمان باید دروس این ترم حذف و پس از اخذ مرخصی مجددا برای ترم بعد انتخاب و در امتحان آن شرکت نماید.

2- پیگیری ارسال برگه سوالات حداکثر تا پایان وقت اداری روز قبل از برگزاری امتحان (دوشنبه) به عهده دانشجو می باشد که دانشجوی موظف است پس از اطلاع از ارسال سوالات امتحانی از گروه آموزشی خود در اولین جلسه امتحان شرکت نماید.

3- مدارک لازم برای شرکت در امتحان معرفی به استاد:

1- فرم عکس دار معرفی به استاد (بدون این فرم مجاز به امتحان نخواهید بود) 2- کارت شناسایی معتبر

به غیر از تاریخ های اعلام شده امتحان معرفی به استاد دیگری برگزار نمی گردد.

2211  22222 copy  2233  22444