دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دكتر رفيعي مدير پژوهشي دانشكده مهندسي مواد روز چهارشنبه مورخ 8/6/96 تاساعت 13/00 در دانشكده حضور دارند. لذا جهت انجام امور پژوهشي بعد از اين ساعت مراجعه نفرمائيد

2211  22222 copy  2233  22444