دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

مسابقه علمي دانشجويان مهندسي پزشكي بيو متريال‎ یکشنبه, 05 آذر 1396 مسابقه علمي دانشجويان مهندسي پزشكي بيو متريال روز سه شنبه 96/9/28 ساعت12:30 سالن امتحانات 3 و4 برگزار مي گردد.منبع آزمون به پيوست مي باشد دانشجويان تا تاريخ 96/9/20 فرصت دارند جهت...
مرحله دوم ثبت نام جشن فارغ التحصيلي یکشنبه, 05 آذر 1396 متقاضيان شركت در جشن فارغ التحصيلي دانشكده مهندسي مواد كه ثبت نام اوليه را انجام داده اند، جهت ثبت نام قطعي حداكثر تا 20 آذرماه به دفتر گروه دانشكده مراجعه نمايند.
قابل توجه كليه دانشجويان فارغ التحصيل دانشكده مهندسي مواد سه شنبه, 02 آبان 1396 با توجه به اينكه دانشكده مهندسي مواد در نظر دارد براي كليه دانشجويان فارغ التحصيل دانشكده در تمامي مقاطع(كارشناسي،كارشناسي ارشد،دكتري)جشن فارغ التحصيلي برگزار نما...
آخرين مهلت تحويل جواب سوالات درس آناليز پيشرفته دانشجويان دكتري با دكتر منصوري 96/10/14 یکشنبه, 26 آذر 1396 آخرين مهلت تحويل جواب سوالات درس آناليز پيشرفته دانشجويان دكتري با دكتر منصوري 96/10/14
زمان قطعي برگزاري جلسه ارايه درس كارگاه عملي آموزشي و آشنايي با مراكز بهداشتي درماني شنبه, 25 آذر 1396 جلسه دوم ارايه درس كارگاه عملي آموزشي و آشنايي با مراكز بهداشتي درماني زمان: روز سه شنبه مورخ 96/9/28 ساعت 8/30 صبح مكان: سالن جلسات دانشكده (طبقه چهارم) مدت زمان ارايه: 15 الي...
عدم تشکیل گروههاي استاتيك دكتر عباس روز شنبه مورخ 96/9/25 شنبه, 25 آذر 1396 گروههاي استاتيك دكتر عباس روز شنبه مورخ 96/9/25 تشكيل نمي شود.
لغو جلسه دوم ارايه كارگاه عملي آموزشي و آشنايي با مراكزبهداشتي درماني سه شنبه, 21 آذر 1396 جلسه دوم ارايه كارگاه عملي آموزشي و آشنايي با مراكزبهداشتي درماني روز چهارشنبه مورخ 96/9/22 ساعت 10/30 تشكيل نميشود.

2211  22222 copy  2233  22444